Eerstelijnszorg met VITAL

De beleidstekst hervorming van eerstelijnszorg duidt het zorgproces: “Elke persoon heeft recht op zorg en ondersteuning die een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit toelaat. Iedere persoon heeft ook een verantwoordelijkheid om gekende risicofactoren op vlak van gezondheid en welzijn zoveel mogelijk te vermijden of terug te dringen. Het helpen realiseren van de persoonlijk gewenste en best mogelijke levenskwaliteit vormt het einddoel van onze zorg en ondersteuning. … Een zorg waarin de persoon centraal staat en de zorgaanbieders samen met de persoon de weg naar die optimale en best mogelijke levenskwaliteit uittekenen en helpen realiseren. Het begrip ‘helpen realiseren’ is hier heel belangrijk. Het geeft aan dat er vertrokken wordt van de autonomie van de persoon en de regierol door de persoon of zijn mantelzorger opgenomen wordt. In eerste instantie wordt ook de zorgcoördinatie door de persoon of zijn mantelzorger opgenomen.”

Regie in eigen handen
De zorgdomotica VITAL is ontwikkeld om de zorgbehoevende die individueel of begeleid woont, dichter bij de zorgverstrekkers te brengen. De zorgverstrekkers kunnen zelf een zorgnetwerk samenstellen rond elke zorgbehoevende en zo preventief op ongewone situaties efficiënt en persoonlijk reageren. Zo kunnen ze optimaal het welzijn van de zorgbehoevende mee helpen realiseren.

De regierol kan dan tijdelijk overgenomen worden door iemand naar keuze van de persoon met een zorgnood, zoals de mantelzorger of indien dat niet mogelijk is een professionele zorgaanbieder. Zo is VITAL ook gekoppeld aan zorgcentrales. De zorgcoördinatie wordt dan in eerste instantie opgenomen door de mantelzorger. Indien dat niet mogelijk is kan de zorgcoördinatie ook overgenomen worden door een zorgcentrale, steeds gekozen door de persoon met een zorgnood. Verder is het belangrijk dat de zorgaanbieder de persoon met de zorgnood, als een gelijkwaardige partner in het zorgproces beschouwt. Meer zelfs, de persoon met een zorgnood zit maximaal zelf aan het stuur. Bij VITAL heeft de zorgbehoevende altijd het laatste woord. De bewoner kan op elk moment de zorgset afzetten of op privacy mode zetten. In dat laatste geval worden enkel de alarmknoppen nog verwerkt. Enkel na akkoord op het toestemmingsformulier (Informed Consent) kan de zorgset worden geactiveerd.

Het beschikbaar stellen van betrouwbare en begrijpbare informatie
VITAL detecteert aan de hand van slimme sensoren ongewone situaties en meldt die onmiddellijk aan het persoonlijk netwerk van de zorgbehoevende. De zorgcoördinator of een van de mantelzorgers in het netwerk ontvangen het bericht onmiddellijk en kunnen gepast actie ondernemen via de luister/spreek verbinding of een kijk op de zorgklokken. De zorgklokken tonen real-time de dagelijkse patronen van de laatste 24 u en de evolutie per week en maand. Zo wordt de mobiliteit, de slaap en activiteitsgraad van de zorgbehoevende nauw opgevolgd. De data is beveiligd en wordt verder niet gedeeld. Enkel de informatie op de zorgklokken wordt aan het zorgnetwerk ter beschikking gesteld. De informatie is ook toegankelijk voor de zorgbehoevende en geeft zo de mogelijkheid om zelf zijn eigen zorg beter te coördineren en de controle over het eigen leven en het bevorderen van de capaciteiten om zelf actie te ondernemen en zo de levenskwaliteit te verhogen.

VITAL biedt preventie voor individuen en risicogroepen die individueel of begeleid wonen en houdt rekening met de persoonlijke en sociale context van de zorgbehoevende. VITAL draagt bij tot de continuïteit van zorg over de tijd en tussen zorgaanbieders. VITAL geeft inzicht in het dagelijks functioneren, in evolutie en ongewone situaties, enz., en helpt zo de persoon met een zorgnood om zelf beslissingen te nemen in zijn zorgproces. VITAL is dus een zaak van elke zorgaanbieder.